Üdvözöljük a Korall Társadalomtörténeti Egyesület és Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak. A Folyóirat elindítását fiatal történész, szociológus, antropológus kutatók kezdeményezték 1999-ben, az első szám 2000 augusztusában jelent meg. A Korall független tudományos folyóirat; vagyis nem kötődik egyetlen állami, tudományos, akadémiai vagy egyetemi intézményhez sem, kiadója a megjelentetése céljából alapított Korall Társadalomtörténeti Egyesület, amelynek magját a szerkesztőség tagjai alkotják, elnöke pedig a Folyóirat mindenkori főszerkesztője. A Korall 2007 végéig évente három – két szimpla és egy dupla – számmal jelentkezett, 2008-tól évi négy alkalommal jelenik meg. A számok tartalma mindig egy előre meghatározott téma köré szerveződik, amiről szerkesztőségünk a megjelenés előtti évben dönt. Fontosnak tartjuk az adott tematikához kapcsolódó, meghatározó nemzetközi eredmények közvetítését is, ezért rendszeresen közlünk külföldi folyóiratokban, kötetekben megjelent tanulmányokat, de első közlésre is örömmel fogadunk írásokat külföldi szerzőktől. Az adott szám tematikus blokkjához tartozó írások mellett ugyanakkor mindig szívesen adunk helyet más fontos kérdéseket tárgyaló tanulmányoknak is. Folyóiratunk feladatának tekinti az újonnan megjelenő magyar és nemzetközi szakirodalom kritikai ismertetését, amelynek a rendszeresen megjelenő „Könyvek” rovatában biztosít keretet. Célját és jellegét tekintve ehhez a rovatunkhoz hasonló az esetenként jelentkező „Folyóiratszemle is” ahol egy-egy fontos külföldi folyóiratról vagy folyóiratszámról olvasható ismertetés. További, alkalmanként megjelenő rovataink: a „Források és olvasatok”, amely általában a tematikus blokkokhoz kapcsolódva egy-egy forrás, érdekes kordokumentum bemutatását tartalmazza; a „Fórum”, amely tudományos vitáknak ad terepet; a vegyes tematikájú „Körkép”, ahol fontos szakmai eseményekről szóló tudósítások, illetve egy-egy tudományos problémával, kutatási témával kapcsolatos reflexiók kapnak helyet. „Interjú” rovatunkban pedig történészekkel, társadalomtudósokkal készült beszélgetéseket közlünk pályájuk alakulásáról, tudományos nézeteikről. A Korall szerkesztőit az a meggyőződés vezérli, hogy a társadalmi működés történeti elemzése nem csupán szórakoztató és izgalmas olvasmányt eredményezhet, nem csupán önmagában az elmúlt idők történéseinek megörökítése, feldolgozása miatt fontos, hanem mindenekelőtt azért, mert a múlt értő feltárása jelenti a kulcsot a mindenkori jelen problémáinak megértéséhez. Azt valljuk, hogy a múlt önmagában nem jogosít fel semmire, de a mindenkori jelenben a történelmi folyamatok, meghatározottságok kijelölik a lehetséges cselekvés kereteit. Azt is gondoljuk, hogy a mindenkori jövő a történelem főszereplőinek, a gondolkodó és cselekvő embereknek a kezében van. Ezért egy adott történelmi pillanatban az egyéni, illetve kollektív politikai cselekvés feltételezhető határainak tudományosan megalapozott felmérése igenis hozzásegíthet a lehető legjobb megoldáshoz, döntéshez, vagyis mind az egyéni, mind a kollektív szinten a történeti ismereteknek valóban konkrét gyakorlati haszna lehet, csak fel kell ismerni és alkalmazni a történettudomány, illetve a rokon társadalomtudományok által nyújtott megismerési lehetőségeket. A Folyóirat nevének megválasztásával éppen ennek a szemléletnek a felvállalását akartuk kifejezni: Hajnal István, a 20. század első felének legnagyobb magyar társadalomtörténésze hasonlította egy írásában az emberiség történeti fejlődését a koralléhoz: az egykor élő rétegek a későbbiekben már csak halott, mozdíthatatlan vázat alkotnak, de meghatározzák, hogy az élő test hol és miből fejlődhet tovább. A jövőbeni növekedése pedig, bár szilárd alapokra épül, mégis előre kiszámíthatatlan irányokat vehet. Másként: az emberi társadalom történeti alakulása egyszerre determinált és véletlenszerű, vagyis a múlt úgy határozza meg, hogy egyúttal nem zárja ki a véletlenek szerepét, az egyéni döntésekből következő irányváltások hatását, amelyek aztán, a maguk idejében, újabb megmeszesedett rétegként leülepedve meghatározzák a későbbi irányváltások lehetőségeit is. A Korall Szerkesztősége tehát úgy kíván foglalkozni ezzel a megszilárduló vagy már teljesen szilárd vázzal, annak összetételével, sajátosságaival, és annak perspektívájában válogatja a hasábjain megjelenő írásokat, hogy azok mennyiben segítik elő a mindenkori jelen jobb megértését, és ezáltal a jövő formálását.

Czoch Gábor, főszerkesztő

Szerkesztőség

Tanácsadó testület

Bódy Zsombor

Czoch Gábor – főszerkesztő

Granasztói Péter

Kármán Gábor

Klement Judit

Koltai Gábor

Lengvári István

Majorossy Judit

Ring Orsolya

Somorjai Szabolcs

Beluszky Pál

Faragó Tamás

Fejős Zoltán

Gyáni Gábor

Kovács I. Gábor

Kövér György

Sasfi Csaba

Tomka Béla

Varga Zsuzsanna

A szerkesztőség tagjai voltak

Horváth Gergely Krisztián 

Keszei András  

Pozsgai Péter 

Sasfi Csaba     

Szegedi Péter  

 

A tanácsadó testület tagjai voltak

Bácskai Vera

Benda Gyula

Tóth Zoltán

Valuch Tibor