Szerzőink

Szerző EmailCikkSzám
Cieger András(1973) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)ciegerandras@btk.mta.huA politikus mint hivatás a 19. századi Magyarországon?42 / 2010
   Érdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában13 / 2003. Szeptember
   Kritikai megjegyzések Paksy Zoltán könyvéhez75 / 2019
   Lipták Dorottya (szerk.): Vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811–1878)55 / 2014
Cora Zoltántörténész, irodalmár (SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Történeti Intézet)coraz@lit.u-szeged.huA magyarországi szociálpolitika és társadalom- biztosítási rendszer vagyonvesztése és anyagi stabilizációja 1945 és 1947 között80 / 2020
Csapó Csaba(1968) történész (ELTE BTK Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék)csapo@ludens.elte.huA szögekkel kivert “Ráday-bölcső”. Egy várbörtön anatómiája2 / 2000. Tél
Császár Melinda(1980) szociológus (MTA – Budapesti Corvinus Egyetem, Demográfi ai Kutatócsoport)melinda.csaszar@uni-corvinus.huTomka Miklós: A legvallásosabb ország?Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában27 / 2007. május
Csatári Bencetörténész, újságíró (Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala)bence.csatari@neb.hu„Szia Gábor, hogy vagy?” A kádári könnyűzenei élet állambiztonsági megfigyeltjeinek és megfigyelőinek attitűdjei jelenkori narratívák tükrében79 / 2020
Csatlós Juditkulturális antropológus, muzeológus (Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum)csatlos.judit@pim.huTuristák a tilos táblák árnyékában. A szabadidő átpolitizálódása a munkáskultúrában84 / 2021
Csekő Ernő(1971) folevéltáros (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)cseeko@freemail.huPilkhoffer Mónika: Pécs építészete a századfordulón (1888-1907)31 / 2008. Április
Cselényi Emese(1981) szociológus-politológus, PhD-hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola)emese.cselenyi@stud.uni-corvinus.huGerhard Péter – Koltai Gábor – Rácz Attila – V. László Zsófia (szerk.): Rendszerváltás(ok) Magyarországon.46 / 2011
Csicsics AnnaPhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)csannabt@gmail.com„Erőd a VIII. kerületben” – A Ganz-MÁVAG kolónia öröksége75 / 2019
   Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
Csikány Tamás(1958) hadtörténész (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)csikany.tamas@zmne.hu“Nem kerestek engemet kötéllel, Zászló alá magam csaptam én fel.” Önkéntesség és kötelező szolgálat a 19. század első felében és az 1848-49-es magyar honvédseregben33 / 2008. November
   A hadtörténelem támadólagos védelme egy morózus hadtörténésszel szemben35 / 2009. Április
Csíki Tamás(1968) történész (Miskolci Egyetem, BTK Történettudományi Intézet)csikit@freemail.huA szegénységtől az éhínségig Az agrárproletariátus az I. világháború idején77 / 2019
   Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-194519-20 / 2005. Május
   Városiasodás és önszerveződés. Egyesületek Kassán a 19. század második felében56 / 2014
Csíky Gergely(1979) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)gergelycsiky@yahoo.comKitalált szlávok? A korai szlávok régészeti és történeti problémái. Hozzászólások Florin Curta könyvéhez és fogadtatásához. Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-70024-25 / 2006. Június
Csiszár Gábor(1978) irodalomtörténész, gimnáziumi tanár (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium)cameliard@gmail.comA Redl-ügy megjelenése a korszak sajtójában72 / 2018
Csoma Borbála(1976) egyetemi hallgató (PPKTE)h12656cso@helka.iif.huMagyar fürdővendégek a gräfenbergi vízgyógyintézetben. Egy csehországi fürdő mindennapjai magyar szemmel7-8 / 2002. Március
Csorba Lászlótörténész (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)csorba@caesar.elte.huA diétai magyar múzsa újabb ajándéka Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848).80 / 2020
Csukovits Enikő(1961) történész ((MTA Történettudományi Intézet, Középkori Osztálya)ecsukovits@tti.huForrások, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei38 / 2009. December
Csunderlik Péter(1985) történész (Mathias Corvinus Collegium)csunderlikpeter@gmail.comAchtung, Habsburg! Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918–1941.49 / 2012
   Esésében is súlyos Ujváry Gábor (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében.58 / 2014
   Jól értelmezett pártosság Erős Vilmos – Takács Ádám (szerk.): Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról.56 / 2014
Czifra Mariann(1979) irodalomtörténész (ELTE BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)czifra.mariann@yahoo.comA kéziratok Tejútrendszere – foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban43 / 2011
Czingel Szilvia(1970) néprajzkutató (Centropa Alapítvány)czingel@centropa.orgA látható és láthatatlan divat. A modern fehérnemű magyarországi elterjedése55 / 2014
Cziráki Zsuzsannatörténész (Szegedi Tudományegyetem BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)czzsuzsanna@gmail.comA város a vidék szemében Brassó és környezete a 17. század első évtizedeiben78 / 2019
Czirfusz Mártongeográfus, PhD hallgató (ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék)czirfusz.marton@gmail.comPeter Haggett: Geográfia. Globális szintézis31 / 2008. Április
Czoch Gábor(1965) történész (ELTE Atelier)gczoch@gmail.comA város mint földesúr. Kassa és falvai a jobbágyfelszabadítás előtti évekbenc50 / 2012
   Az ötvenedik szám elé50 / 2012
   Deák Ágnes: “Nemzeti egyenjogúság”. Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1848-1860.11-12 / 2003. Május
   Egy város képei a történész szemével. Erdősi Péter – Majorossy Judit (szerk.): Kép, önkép, múltkép. Fejezetek Szentendre történetéből.63 / 2016
   Hogyan határozható meg a város területe?Az 1843/44. évi városi törvény vitája24-25 / 2006. Június
De Cevins, Marie-Madeleine(1965) történész (Université d’ Angers)cev.mo@wanadoo.frA szegények és a betegek gondozása a középkor végi magyar városokban.11-12 / 2003. Május
Deák Évatörténész (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)deak.eva@btk.mta.huÖltözködés és identitás a 17–18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében55 / 2014
Deáky Zita(1955) etnográfus (Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)deakyzita@freemail.huKrász Lilla: A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon17 / 2004. Szeptember
Debreczeni Boglárka(1981) író, költő, szerkesztő, kritikusboglarka.debreceni@gmail.comID – Memory Puzzle Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben.46 / 2011
Dembitz Gabriella(1979) egyiptológus (CNRS, USR 3172 CFEE TK – Labex Archimede – Université Paul Valéry Montpellier III (ANR-11-LABX-0032-01))dembitzg@yahoo.comHereré, Nodzsmet és Henuttaui – az előkelő nők társadalmi szerepe az ókori Egyiptomban a késő Ramesszida kor és a XXI. dinasztia idején63 / 2016
Demeter Gábortörténész (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Délkelet-Európa Története Osztály)demeter.gabor@btk.mta.huKörnyezettörténet. A gazdaságtörténet-írás historiográfiája82 / 2020
   Tuberkolózis, tetű és pöcegödör. Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején83 / 2021
Dénes Iván Zoltán(1946) eszmetörténész ( (Academia Europaea, London)deniz@iti.mta.huDiscourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945). Texts and Commentaries. I–II–III/1,2–IV.62 / 2015
Derzsi Júliatörténész (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu)jderzsi@yahoo.comSzeben szék falubírái Falu és város viszonya a 16. századi hatósági rendszabályok tükrében78 / 2019
Djordjevski Joseftörténész (University of California San Diego, Department of History)jdjordje@ucsd.eduAz idegenforgalom környezettörténete a hidegháborús Magyarországon és Jugoszláviában84 / 2021
Dobszay Tamás(1962) történész, egyetemi oktató (ELTE BTK Történeti Intézet)dobtam@freemail.huEmlék, felidézés, önéletírás. Egy cívis-memoár tapasztalatai41 / 2010.
   Széchenyi István országgyűlési részvétele. Diétai itinerárium70 / 2017
Dohi GabriellaPhD-hallgató, szabadúszó videóújságíró (ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program)libera.hidalgo@gmail.comPapp Barbara – Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban77 / 2019
Dominkovits Péter(1962) történész, levéltáros (MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)dominkovitspeter@mnl.gov.huBenda Gyula: Zsellérből polgár. Keszthely társadalma 1740-184837 / 2009. November
   Familiáris szolgálta – vármegyei hivatalviselés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey (Rechey) Bálint9 / 2002. Szeptember
   Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete.57 / 2014
   Kora újkori térképészettörténet – társadalomtörténet – hadtörténet. Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 152 / 2013
   Megyei hivatalviselőkből a rendi diéták követei. Párhuzamos családi karrierek a kora újkori Sopron vármegyében70 / 2017
Dömötör Ildikó(1975) történész (Nyíregyházi Főiskola Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék)ildiko.domotor@gmail.comMagyarország egy angol úri hölgy szemszögéből – Julia Pardoe útleírása 1839–40-ből60 / 2015
Dömsödi Balázs(1974) történész Ph.D hallgató (ELTE BTK Társadalomtörténet Doktori Iskola)domsodib@excite.comA menhelyektől a minta-építkezésekig. A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep5-6 / 2001. Ősz-Tél
Draskóczy Istvántörténész (ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Dunning, Eric(1936) szociológus (University of Leicester)ed15@le.ac.ukA sport mint férfiaknak fenntartott terület: megjegyzések a férfi identitás társadalmi gyökereiről és változásairól7-8 / 2002. Március